Vedtægter

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 23. februar 1987.

Tilføjelser og ændringer til de oprindeligt vedtægter er fundet sted

 • D. 24. februar 1988 (Ordinære generalforsamling)
 • D. 26. februar 1992
 • D. 20. september 1993
 • D. 16. september 1997 (Ekstraordinære generalforsamling)
 • D. 25. september 2006 (Ordinære generalforsamling)
 • D. 13. maj 2014
 • D. 19. maj 2015

Navn, hjemsted og formål

§ 1. Foreningens navn er Daginstitutionernes Museumsforening Århus, forkortet til DMÅ, og dens hjemsted er Århus.

§ 2. Foreningens formål er at indsamle, analysere og formidle kendskab til børns liv i daginstitutionerne, bl.a. ved indsamling af genstande af enhver art og af arkivalier fra disse institutioner.

Medlemskab

§ 3. Såvel enkeltpersoner som institutioner kan optages som medlemmer. Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der kan være forskelligt for almindelige medlemmer, pensionister/studerende og institutioner.

Kontingentbeløbet skal indbetales på foreningens girokonto inden udgangen af september måned for det pågældende kalenderår.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til et bestyrelsesmedlem, og skyldigt kontingent skal være indbetalt.

Et medlem kan slettes på grund af 2 års kontingensrestance.

§ 4. Foreningens årlige generalforsamling kan udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfrie og tillige har fri adgang til alle foreningens arrangementer.

Budget og regnskab

§ 5. Foreningens regnskabsperiode er fra 1. april til 31. marts. Kassereren udarbejder regnskab og status, som i revideret form sammen med det kommende års budget forelægges bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Generalforsamling

§ 6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april – maj måned.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel gennem medlemsudsendelse. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Forslag til vedtægtsændringer skal dog være foreningens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Kun medlemmer, der er fremmødt eller som har givet skriftligt tilsagn, kan vælges som bestyrelsesmedlemmer, og som revisor.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens årsberetning, herunder den pædagogiske beretning
 3. Forelæggelse af regnskab
 4. Forslag til budget, herunder kontingentfastsættelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af to revisorer og 1 revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med angivelse af forhandlingsemne, når tre bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet, eller hvis 15 medlemmer fremsender skriftlig begæring herom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst to ugers varsel gennem medlemsudsendelse.

Afstemninger

§ 8. Såvel personlige medlemmer som institutioner har hver én stemme.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning, dog skal der være skriftlig afstemning, såfremt blot ét medlem fremsætter ønske herom. Simpelt stemmeflertal er afgørende, og ved stemmelighed bortfalder forslaget. Afstemning om vedtægtsændringer jvf. § 11.

Foreningens bestyrelse

§ 9. Den daglige ledelse forestås af foreningens bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen består af 8-12 medlemmer. 1 medlem udpeges af lærerforsamlingen ved Pædagoguddannelsen Aarhus, VIA University College, Ceresbyen, og 1 medlem udpeges af BUPL, Århus Kommune. 6-10 medlemmer vælges således, at halvdelen er på valg hvert andet år.

Tegning og hæftelse

§ 10. Foreningen tegnes ved underskrift af 3 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt gældsstiftelse tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Vedtægtsændringer

§ 11. Ændringer i vedtægterne kan kun ske, når de på en generalforsamling er vedtaget af 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Foreningens opløsning

§ 12. Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 og højst 8 ugers mellemrum, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Foreningens ejendom overgår i tilfælde af opløsning til beslægtede formål i Århus efter generalforsamlingens beslutning ved simpelt stemmeflertal.